Tipperne ved Ringkøbing Fjord

Et par timer på Tipperne

Nu har jeg skrev en del om mine forfædre her på hjemmesiden, lige fra tip til tiptiptipoldeforældre - ja det var lige ved at tippe over. Så hvorfor ikke tage til Tipperne nu når jeg var i gang med tipperiet.

Som ung knægt kom jeg meget på Værnengene (Værnet) - dengang på knallert, og 16 år. Den gang som nu - også for at studere det grønne, men det var nu mest de grønne flasker .... så som HOF og TOP, ja dengang var man i TOPform.
Tipperne kunne vi ikke rigtig komme ind på, men vi kunne i roen høre fuglene langt væk.

Min gode ven Brian Kikkenborg + arbejdskollega Mikkel Kjøgx var i gang med at male vinduesrammer i huset på Tipperne for Skov & Naturstyrelsen, og de stod lige og manglede lidt maling, - så hvorfor så ikke ringe til mig i ferien, - jo det var da en god idé, man er jo ikke fredet fordi man er en krage - og jeg følte mig da også hjemme i reservatet.
Der var nu ikke så mange fugle at se på 1/7 (2008) - men bare det man kan sige at have været der, interessant var det også at kigge ind i "museumsbygningen".

Læs her på siden om Tipperne og historien bag.

Områdebeskrivelse
Tipperne Vildtreservat ligger i den nordlige del af Tipperhalvøen i Ringkøbing Fjord. Tipperhalvøen blev dannet for kun få hundrede år siden af sandlejringer, da passagen mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet lå i den sydlige del af Ringkøbing Fjord. Staten fredede fuglelivet allerede i 1898 og i 1928 blev reservatet oprettet. Siden da er ynglefuglene hvert år blevet optalt, hvilket gør denne tidsserie helt unik. Reservatets samlede areal er på ca. 2200 ha, hvoraf de ca 1500 ha er en del af det fladvandede område der omkranser Tipperhalvøen. Landarealet består af ca 550 ha brakvandseng og 100 ha rørskov. Tipperne indgår i en fredning af Ringkøbing Fjord, der desuden er udpeget som et internationalt vigtigt område for vandfugle i henhold til Ramsarkonventionen og EF´s fuglebeskyttelsesdirektiv.


Naturtype
De terrestriske naturtyper er strandeng, ferskeng og hedemose. Vidtstrakte, kortgræssede enge er optimale for ynglende og rastende vandfugle. For at Tippernes Vildtreservat ikke skal blive til fuglefattige tagrørskove og pilekrat, plejes engene derfor med kreaturgræsning, høslet og slåning. Desuden holdes engene våde i fuglenes yngletid, således at fødegrundlaget for ynglefuglene og deres unger optimeres.

Dyr og planter
De almindelige ynglearter er klyde, stor kobbersneppe, vibe, rødben, brushane, almindelig ryle (Engryle) og strandskade. Tipperne er et af de vigtigste yngleområder i Danmark for blandt andet brushane og alm. ryle.

Tusindvis af vadefugle, ænder og gæs ses her på trækket. På vadefugletrækket (april-september) ses almindelig ryle, vibe, brushane, klyde, rødben, stor regnspove, lille kobbersneppe og hjejle. Andefuglene ses i marts-april samt i september-oktober. Det er knarand, krikand, pibeand, gråand og spidsand, atlingand, skeand og gravand. Store flokke af gæs både forår og efterår er et af Tippernes karaktertræk. De mest almindelige arter er knortegås, grågås, kortnæbbet gås og bramgås.

Tipperne er også storleverandør af ”hits”. Stribet ryle, skestorke, sølvhejre og kærløber er ikke ualmindelige. Og næsten hvert år dukker der arter som tophejre eller nordsanger op.

Pattedyrene er for nogles vedkommende tilpasset de våde enge. Vandspidsmus og mosegris kan ofte ses. Desuden holder en mindre bestand af rådyr til i området.

Der er ikke mange padder eller krybdyr. Tippernes bestand af hugorm er formodentlig uddød, men i foråret kan strandtudsens karakteristiske ARRrrrrr... stadig høres.

Planterne er en palet af forskellige græsser blandet med arter som engelskgræs, skjaller, kæruld, trevlekrone, engkarse, vandranunkel, slangetunge og plettet gøgeurt. Humle-sneglebælg kan desuden ligge som et tæppe over store områder.


Observationer
De seneste observationer er Firkløft hh. - Klyde 20 - Stor Kobbersneppe 10 - Stor Blåpil 1 - Stor bredpande 1 - Stor kålsommerfugl 1 - Grøn busksommerfugl 1 - Admiral 1 - Grønåret kålsommerfugl 1 - Okkergul randøje 5 - Se alle observationer fra lokaliteten

her .

Adgangsforhold
For at fuglene ikke skal forstyrres er Tipperne generelt lukket for publikums adgang. På følgende tidspunkter er der dog mulighed for at komme ind i reservatet:

Søndage, fra 1. feb. - 31. marts: kl. 10.00 - 12.00.
Søndage, fra 1. april - 31. aug.: kl. 8.00 - 10.00.
Søndage, fra 1. sep. - 30. nov.: kl. 10.00 - 12.00.
1. dec. - 31. jan. lukket

Bilister skal følge vejen helt frem til P-pladsen ved Tipperhuset. Der må ikke gøres ophold undervejs, og det er ikke tilladt at færdes på engene langs vejen. På den måde forstyrres fuglene mindst.

Ved Tipperhuset vil en af skovdistriktets medarbejdere guide de besøgende. Studerende og større grupper kan ofte få tilladelse til besøg udenfor den normale åbningstid. Henvendelse herom skal rettes til Oxbøl Statsskovdistrikt ved Blåbjerg skovpart på tlf. 75 28 80 48.

Observatørerne, der arbejder i Tipperhuset, kan træffes på tlf. 75 28 90 36.


Observationssteder
Man har kun lov til at bevæge sig nær Tipperhuset og på en knap 2 km lang natursti, der begynder ved huset. Fra fugletårnet ved Tipperhuset kan hele reservatet beskues. Hvis man har glemt teleskopet, findes der i tårnet monteret en tysk kikkert fra 2. Verdenskrig med en forstørrelse op til 120 gange.


Kildemateriale: Thomas Eske Holm 2004.

Brian igen på udkig!

Kikkenborg tager lige et kik ud over reservatet.

God udsigt fra tårnet.

Masser af info.

Man kan kun blive klogere på fuglelivet ved at gå ind i museumsafdelingen.

Trist at læse om nedgangen af bestemte fuglearter, ja næsten katastrofal.

En maler der står og grunder

Selv om man har "gæster" kan man godt arbejde!

Smuk udsigt

Et kig fra tårnet ud over Værnengene (Værnet).

Kan dog ikke se de små jagthytter på Værnet, engang et problem for det daværende Egvad Kommune, men i dag vel nærmest fredet.

Ser ned på det arbejdende folk

Her er så Mikkel Kjøgx i gang med malerarbejdet i de smukke omgivelser på Tipperne.

en enkelt krage på Tipperne

Det blev et par skønne timer på Tipperne.

Madkurven ses til højre.

Nyeste kommentarer

05.10 | 14:05

Vi var fem brødre Helge, Ove, Tommy, Karl Erik og Mogens Memhave Nygaard

24.09 | 17:19

Jeg deler forfædre med Helmuths første kone Johanne 😊

24.09 | 15:20

Hej Jan. Tak for roserne. Vel naturligt jeg er efterkommere af mine bedstefor...

24.09 | 15:01

Tak for en fin side, som jeg har fået lidt viden ud af, jeg håber at jeg har f...