Slægtsgårde i Harkes og Adsbøl,Strellev
Herningvej 24 - Poul Larsen (1831 - 1917) slapper af foran stuehuset (foto ca. 1900)

Harkes-Højlund ejerlav 

Mat. Nr. 1a – Herningvej 24

(luftfoto ca. 1955)


Som nævnt under mat. Nr. 2a deles den gamle ”Harkesgaard” ca. 1700 og mat. Nr. 1a kommer under ”Lindbjerggård”. Den 20. oktober 1785 er der auktion på Lindbjerg, idet ejeren Jørgen Haahr sælger ud af bøndergodset.

Ved denne lejlighed køber fæsteren på mat. Nr. 1a Harkes, Laust Andersen, sin påboende gård for 420 rigsdaler. Hartkornet er 3 td, 5 skp, 0 fjrdk, ½ al, og der nævnes ved handlen, at køberen forbinder sig til at besørge sine jorder udskiftet af fællesskabet, hvilket skete den 21. marts 1793.

Slægtslinie: Laurids Andersen, født 1754 – gårdmand i Harkes og Agersnap – rejste til Fåborg. Gift med Marie Knudsdatter, født 1754 i Gårde. Gift 1787 i Tistrup. Børn:

1. Ane Margrethe Lauridsdatter, født 1789 – død 1822.

2. Anders Lauridsen, født 1791, gift i 1831 i Ådum med Ane Else Povlsdatter, Tøstrup.

3. Knud Lauridsen, født 1795 – død 1873 – gift 1826 med Birthe Kirstine Jensdatter, Vallund. Han blev gårdmand i Skodbøl – hun var fra mat. nr. 5 i Vallund.

4. Karen Marie Lauridsdatter, født 1799 – død 1881 – gift 1820 med Lars Peder Nielsen, født 1793 – død 1842 – gårdmand i Agersnap på nr. 17.

I 1822 den 24. september sælger Lars Peder Nielsen nogle parceller i Agersnap af én td. hartkorn, købesummen er 180 rigsbankdaler rede sølv + aftægt til Niels Pedersen Boel, til Laust Andersen, Harkes – Lars har købt disse parceller 26. juni 1820.

Den 26 juni 1822 har Laust Andersen solgt sin gård i Harkes af hartkorn 3-5 -0 for købesum 480 rigsbankdaler rede sølv + aftægt til svigersøn Lars Olesen af Adsbøl.

Slægtslinie: Lars Olesen, født 1790 i Adsbøl – død 5. oktober 1859. Hustru Anne Margrethe Lauridsdatter født 1788 i Harkes – død 1822 – gift 1820 i Ølgod. Barn:

1. Marie Larsdatter, født 1821 – død 1825.

Anden hustru Marie Povlsdatter, født 1796 i Ådum – gift der. Børn:

1. Anna Margrethe Larsdatter, født 1824 – død 1890 – gift 1855 med Christen Bejsnap Kjeldsen i Harkes.

2. Ole Larsen, født 1826 – død 1902 – gift med Ane Kirstine Hansen hmd. i Højlund.

3. Karen Margrethe Larsdatter, født 1828 – gift 1861 med Niels Christensen, Vallund, født 1824.

4. Povl Larsen, født 1831 – død 1917 – gift 1860 med Johanne Cathrine Hansdatter, Agersnap.

5. Karen Marie Larsdatter født 1834.

6. Peder Larsen, født 1837 – gift 1869 med Lene Marie Jørgensen fra Lærkeholt Ansager.

7. Jens Larsen, født 1837 – død 1877.

I 1856 lader Lars Olesen en parcel skille fra gården, det blev mat. nr. 1 b Harkes til datteren Margrethe og hendes mand Christen Bejsnap Kjeldsen. – I 1859 overlader Lars gården til Povl Larsen, han blev født 1831, og han døde 1917 – han blev gift 1860 med Johanne Cathrine Hansdatter, født 14.3 1823 – hun døde i Harkes 4.7. 1879 – hun var datter af Elisabeth Mortensdattter og Hans Agersnap på ”Agersnap Vestergård”.

Johanne og Povl havde følgende børn:

1. Lars Olesen Larsen født 8.6. 1861 – død 11.7. 1912 – gårdmand på nr. 1 a Harkes.

2.  Hans Agersnap Larsen, født 3.2. 1864 – død 1942 – gårdmand på ”Store Hejbøl”.

3. Elisabeth Larsen, født 3.12. 1866 – død 6.4. 1921 – gift med fotograf Kjeld Graversen, Ølgod.

Ved siden af gårdens drift var Povl teglbrænder, hvad faderen også havde været. I skellet mellem de 2 Harkesgårde var der særlig gode lerforekomster, som senere blev udnyttet, da Niels Ingvardt Jørgensen startede HarkesTeglværk i året ca. 1900.

1896 overtog sønnen Lars Olesen Larsen gården. Den 12.10 1894 blev han gift med Ane Plauborg fra Bindesbøl i Ådum, hendes forældre var Maren og Niels Plauborg. De var begge af gamle Ølgod slægter, idet Maren var barnebarn af Morten Vestkær, på ”Martasminde” i Vestkær, og Niels Plauborg var søn af Christen Christensen ”Østerbrogård”.

Ane og Lars havde 3 børn:

1. Johanne Cathrine Larsen, født 29.9 1895 – gift 1919 med Kristian Johannesen, Hejbøl.

2.  Povl Larsen, født 19.12 1897 – død 1972 – ugift, gårdmand på nr. 1 a Harkes.

3. Maren Larsen, født 26.6. 1900 – død 1951 – ugift.

I Lars's tid blev gården ombygget og i øvrigt forbedret, endskønt han ikke var stærk af helbred, og han døde kun 51 år gl. i 1912. Ane drev nu gården videre til sin død 1927. Hun døde ved et ulykkestilfælde, idet hun faldt bag af et kornlæs.

I 1928 fik sønnen Poul skøde på gården, søsteren Maren havde været på Hoven kvindehøjskole for at uddanne sig til lærerinde, men ved moderens død tog hun i stedet hjem for at passe huset for Povl. Han havde gården indtil han i 1960 solgte den til søstersønnen Lars Harkes Johannessen fra Hejbøl. Han er ugift. Maren dør på gården i 1951, og Povl døde på ”Det private Alderdomshjem” i Ølgod 1972.

Efterskrift: Lars Harkes Johannesen bor på gården til 2007, hvorefter han og Anna Kirsten Pedersen flytter til Vangsgade i Ølgod. (6. juli 2009).

Opskrifts-kontrakt

”Oprettet imellem os underskrevne Laust Andersen fra Harkes, Ølgod Sogn, paa den ene Side og min kjære Lars Olesem paa den anden Side, og have vi med hinanden indgaaet følgende Punkter.

 

1.

Haver jeg skødetaf Dags Dato solgt og afhændet mit ejende og paaboende Sted i Harkes, staaende for Hartkorn: 3 tønder, 5 Skæppe, ½ Album. Saaledes, som vi foreskriver, undtagen herved som efterskrevne Punkter er anført og forbeholden mig for livstid til ophold.

 

2.

Forbinder jeg Lars Olesen mig til at istandsætte 3 Fag i den Vestreende af Stuehuset til Beboelse for mig Laust Andersen. Alt forsvarlig med Loftskud, et Sengested, Vinduer og Døre med Køkken og Forstue og en kakkelovn af brændte Sten, saaledes som han selv har Lyst, befinder og kan være anstændig, hvilken Gaardens Beboere bestandig holder ved lige.

 

3.

Naar jeg Laust Andersen inddrager i mit Aftægtsværelse, medtager jeg en god forsvarlig Seng, bestaaende af 2 Dyner, en lang og 2 korte Puder forsvarligt fyldt og 2 syede Hølsklæder. Kiste, Lin og Gangklæder, en Bord en Skab en Ølfjerding, en Skovl, en Ildklemme og øvrige Husgeraad, som jeg behøver til nin Husholdning,

 

4.

Leverer jeg Lars Olesen eller Stedets Beboere aarlig 3 Tønder Rug, 1 Tønde og 4 Skæpper Byg, 2 Skæpper Boghvedegryn, alt forsvarlig tør og saa 1 Lispund (er 16 Pund) godt og tørt saltet flæsk. 1 Lispund godt smør, 1 Lispund tør Fisk uden Hoveder. – Hvilken leveres i 2 Terminer, det halve til hvert Aars 1ste Maj og det andet halve til hvert Aars 1ste Martina. Saa leveres og aarligt 13 Kander godt Korn Brændevin, 2. – 26. Pund Røgtobak. Hvoraf leveres 1 Pund og Pot Brændevin hver 14de Dag. 100 friske Hønseæg, hvilken leveres med ¼ Del først i hver Kvartal aarligt. Ligeledes leveres daglig fra Majdag til Mortensdag 3 Potter uforfalsket nymalket Sødmælk, og fra Mortensdag til Majdag ligeledes 2 Potter dagligt, det halve om Morgenen og det halve om Aftenen, som jeg lader ham indebære i hans Stue. Saa giver jeg ham aarlig en ny Blaarlærreds Skjorte, saa skal jeg give ham Penge 1 Rigsdaler 3 Mark Kurant eller 2 Rigs. 2 Mark rede Sølv, hvilken betales aarlig hver Mortensdag.

 

5.

Forer og græsser jeg eller Stedets Beboer ham aarlig, saa længe han lever, 3 Faar tillige med mine egne, hvoraf han selv nyder Uld og Yngel. Men skulle disse Faar dø af Armod, Smitte eller tilfældige Aarsager, da forskaffes ligesaa mange gode Faar igen.

 

6.

Leverer jeg ham stadig 24 Læs gode Tørv – 150 Tørv til Læsset, hvilket Beboeren besørger gravet, røgtet, hjemkørt, I stak sat og tilhyld ved hans Hus forsvarligen. – 2 gode Læs Klyne, forskaffes paa samme  Maade som Tørvene.

 

7.

Skal han have den halve Del, fra den vestre Dide, af den nu til Gaarden værende Kaalhauge og benytte sig af til hvad Brug han vil, hvilken Stedets Beboere gjøder og dyrker forsvarligen, saa som han forlanger og tillige holde Hegnet ved lige.

 

8.

Han har fri Adgang til Stedets Brønd og Bageovn samt Bryggers og Bageredskaber.

 

9.

Befordrer jeg hans Korn til og fra Mølle, samt til og fra Kirken, saa og til, og fra hans Slægt og Venner, naar forlanges eller behøves.

 

10.  

Forbinder jeg mig herved at forskaffe ham al fornøden Tilsyn og Opvartning han behøver fra nu af, af saa vel som i al andens og Sygdoms-tilfælde, og alle Tider gaar ham til haande med bryggen, bagen, vasken og Renlighed, saaledes som jeg kan være bekjendt for Gud og Mennesker.

 

11.

Naar min kjære Svigerfader ved Døden bortfalder, besørger jeg ham ved en anstændig og hæderlig Begravelse og Jordefærd efter Egnens Skik og Brug, og til Vederlag for samme, skal al hans efterladenskaber ene og alene tilhøre bemeldte min Svigersøn eller Stedets Beboer, og maa ingensinde noget af hvad jeg selv skal behøve og sælges eller udfly fra Stedet eller forekomme.

 

12.

Skulle han nogensinde blive til Sinds at vilde flytte til sine Venner, og ende hans Dage der, staar det ham frit for, og skal så leveres ham aarlig 2 Tønder 4 Skæpper Rug, 1 Tønde Byg, 2 Skæpper Boghvedegryn, 1 Lispund tør Fisk uden Hoveder, 1 Lispund godt smør, 1 Lispund tør saltet Flæsk, 10 Kander godtKorn Brændevin, 24 Pund Røgtobak, 10 Rigsdaler rede Sølv i Penge, 8 Pund godt Uld. Saa udtager han sin aftægt, Sengetøj og Gangklæder, hans Kiste og Stol. – 2 Gange om Aaret, nemlig 1 Maj det halve, og det andet halve, hvert Aars 1ste Martina, saa længe han lever, og forpligter han sig til, at de som han tilflytter skal besørge hans Begravelse.

Som før meldt i Post11, og skal da disse Vederlag have hvad som i svarer nemlig 12 Rigsdaler.

Udtog sit Efterladenskab, og ved denne Flytning bortfalder alle øvrige Poster.

 

13.

Og paa det min kjære Svigerfader kan være forsikret for denne Kontrakts opfyldelse i alle Maader, saa gives ham 1ste Prioritet i Gaarden i Hartkorn: 3 Tønder 5 Skæpper ½ Album, frem for nogen Prioritets Gjæld, og skal være og blive ham et trygt og fast Grundlag, for denne Kontrakts Opfyldelse, indtil et og alt rigtig bliver betalt, det foreskrivende giver vi paa begge Sider med venlig Sind egenhændig underskrevet og forseglet med 2 undertegnede Vitterlighedsmænd, dette med os underskrevne og maa samme protokolleres og tinglæses.

 

Harkes den 28 june 1822

 

                         Laurids Andersen (Aftægtstager) – Lars Olesen (Aftægtsyder)

                 Til Vitterlighed: Brink – Strellev – Peder Jensen – Grimlund.Kildemateriale: Tage Olesens bog:
                          Ølgod sogns gård- og slægtshistorie.
                          Ølgod Museum 1988.Mat. Nr. 1b – Herningvej 20

 

Som nævnt lader Lars Olesen, Harkes en parcel udstykke og bebygge til datteren Margrethe, som samtidig bliver gift med Kristen Bejsnap Kjeldsen fra Krusbjerg. Ægteskabet var barnløst, men de tog et plejebarn, **Lars. Bygningen der blev rejst, lå noget syd for den nuværende gård. – I 1877 solgte Kristen Kjeldsen ejendommen til Jens Nielsen, Mølby. Søn af Niels Jensen, Mølby i Højlund. Jens’s Kristine var datter af Kristen Rasmussen, Heager, Øse.

Da Kristen Kjeldsen sælger ejendommen, forbeholder han sig en lille parcel nord for Hoven-vejen, her lod han et lille hus opføre til aftægtshus og med plads til et par køer. Jens Nielsen skulle yde dem aftægt her samt drive jordlodden. – Margrethe døde først, og da deres plejesøn var blevet gift, flyttede Kristen Kjeldsen til dem, efter at have handlet af med ejeren og fået en sum penge for sine rettigheder. – Kristine og Jens Nielsen Mølby blev gift 14.10. 1877 – han var født 24.8. 1844 og døde 20.1 1933. Hun var født 1849 og døde ca. 1930.

I deres tid blev gården flyttet hen til Hoven vejen, der blev solgt ca. 5 td. land fra. Herpå oprettede Niels Ingvardt Jørgensen fra Bork, Harkes Teglværk. Samtidig købes der agermark og hedeparceller til gården. I Kristine og Jens’s ægteskab var der 2 børn:

1. Niels Mølby, født 27.4 1882 – gift 20.9. 1906 med Ingerline Nissen, født 6.1 1882 på ”Hennegård” – død 19.9 1939.

2. Karen Kirstine Mølby, født 25.4 1886 – gift 23.10 1910 med Mathias Nissen, født 13.8 1879 på ”Hennegård”. De fik gården nr. 8a i Vognslund. Ingerline og Mathias var søskende. En søster til dem var Marie, gift med Niels I. Jørgensen, Harkes Teglværk og en broder til dem var Peder Nissen på gården nr. 5a Vognslund. – De var børn af Kristian Nissen ”Hennegård”.

I 1907 overtog Niels Mølby gården, han var i nogle år brænder på teglværket, som lå lige ved gården, men ellers samlede han sig helt om gårdens drift.

I Niels og Ingerlines ægteskab er der en søn ved navn Jens Mølby Nielsen, født 20.2 1910, han blev gift 30.10. 1933 med Petrea Holm, født 9.3. 1905, datter af Oluf Holm, Grønfeldt.

I dette ægteskab er der 4 børn:

1. Inger Holm Nielsen, født 29.8. 1934.

2. Niels Bo Nielsen, født 10.11. 1937.

3. Bent Olav Nielsen, født 10.2. 1945.

4. Magda Mølby Nielsen, født 22.2 1947.

Jens Mølby overtog gården efter faderen i 1934 og driver den stadig selv, men det meste af jorden er udforpagtet.

Kildemateriale: Tage Olesens bog:
                          Ølgod sogns gård- og slægtshistorie.
                          Ølgod Museum 1988.** Lars (Lars Harkes Larsen) var søn af Lene Marie og Peder Larsen, Grønfeldt.
Margrethe Kjeldsen og Peder Larsen var søskende. 

 

 

1860 Består Harkes af 2 gårde og 4 huse, d en ene gård beboes af Poul Larsen, d en anden af Christen Olesen

1880 Består Harkes af 2 gårde og 12 huse, d en ene gård beboes af Poul Larsen, den anden af Søren Thomsen Graversen.


Folketælling 1834 i Harkes

2 - en Gaard

1109

Lars Olsen

M

45

Gift

Gaardmand

1110

Kirsten Marie Poulsdatter

K

38

Gift

hans Kone

1111

Margrethe Larsdatter

K

11

Ugift

deres Børn

1112

Ole Larsen

M

9

Ugift

deres Børn

1113

Karen Larsdatter

K

6

Ugift

deres Børn

1114

Poul Larsen

M

4

Ugift

deres Børn

1115

Karen Marie Larsdatter

K

1

Ugift

deres Børn

1116

Mads Christian Christiansen

M

22

Ugift

Tienestefolk

1117

Abelone Jensdatter

K

26

Ugift

Tienestefolk

 


Herningvej 24, foto fra ca. 1915.

Den unge pige i den hvide kjole er Lars Harkes Johannesens mor Johanne, siddende farfar Poul Larsen, mor Ane i den sorte kjole. Far Lars Olesen Larsen døde i 1912 og der var efterfølgende en bestyrer på, han står yderst til højre. Poul Larsen  (1831 - 1917)

I 1859 overtager Poul slægtsgården efter sin far, min tipoldefar Lars Olesen.
Povl gifter sig 1860 med Johanne Cathrine Hansdatter (1823 - 1879) datter af Elisabeth Mortensdatter og Hans Christensen fra Agersnap Vestergaard, her kommer så Agersnap navnet ind i familien.

Poul har gården til 1895 hvor sønnen Lars Olesen Larsen overtager.

 

Lars Olesen Larsen (1861 - 1912)

I 1895 overtager Lars slægtsgården efter sin far Poul Larsen.
Lars gifter sig 1894 med Anna Plauborg (1867 - 1927) fra Bindesbøl, Ådum, datter af Maren og Niels Plauborg.

Lars dør i 1912 og gården drives videre af Ane og en bestyrer. I 1928 overtager sønnen Poul gården.

Poul Larsen (1897 - 1972)

I 1928 overtager Poul slægtsgården, Poul bliver aldrig gift, men søsteren Maren Plauborg (1900 - 1951) flytter hjem på gården og er en god støtte for Poul.

Poul har gården til 1960 og søstersønnen Lars Harkes Johannessen ovetager gården. 


Ølgod 2009
Lars Harkes Johannessen (1927)

Lars overtager gården i 1960 og bor på gården sammen med Anne Kirsten. Lars er søn af Johanne Kathrine Larsen (1895 - 1994) og Christian Elias Johannessen (1889 - 1980) fra Hejbøl.

Lars og Anne bor på gården frem til 2007 og flytter derefter til Ølgod.


På billedet står Lars Harkes Johannessen med stamfar Lars Olesens kobberkedel.

KOBBERKEDEL.

Efter sigende var denne kobberkedel det eneste, som min tipoldefar Lars Olesen medbragte da han kom til gården i Harkes.

Lars Olesen blev født i 1790 i Adsbøl og døde den 5. oktober 1859.

Hustru: Anna Magrethe Lauridsdatter født 1788 i Harkes - død 1822 - gift 1820 i Ølgod.

Barn: Marie Larsdatter født 1821 - død 1825.

 

Anden hustru: Marie Povlsdatter , født  1796 i Ådum - gift der.

Der var 7 børn i ægteskabet.

 

Sønnen Poul Larsen overtog gården.

Poul Larsen født 1831 - død 1917 - gift 1860 med Johanne Cathrine Hansdatter, Agersnap.

Johanne og Povl havde 3 børn:

1.Lars Olesen Larsen født den 8. 6. 1861 - død 11.7.1912. Gårdmand på 1a Harkes.

2. Hans Agersnap Larsen, født den 3.2.1864 - død 1942. Gårdmand St. Hejbøl.

3.Elisabeth Larsen, født 3.12 1866 - død 6.4.1921, gift med fotograf Kjeld Graversen.

 

1895 overtog Lars O. Larsen gården. Den 12.10. 1894 blev han gift med Ane Plauborg fra Bindesbøl i Ådum.

Ane og Lars havde 3 børn:

1: Johanne Cathrine Larsen født den 29.9.1895 - gift 1919 med Kristian Elias Johannessen, Hejbøl.

2: Poul Larsen født den 29. 12 1897 - død 1972 - ugift, gårdmand på nr. 1a, Harkes.

3: Maren Larsen født den 26. 6. 1900 - død 1951 - ugift.

Lars Olesen Larsen døde i 1912 hvorefter enken Ane drev gården videre til sin død i 1927.

 

 I 1928 fik sønnen Poul skøde på gården og havde den indtil han solgte gården til søstersønnen Lars Harkes Johannessen fra Hejbøl i 1960.

 

 

Se endvidere Tage Olesens bog: "Ølgod sogns gård- og slægtshistorie" side 333.

                                                                                               

 

                                                                                                                Harkes den 14.4 1998

                                                                                                                    Lars Johannessen.

 

 


2010 - Herningvej 24

Den 1/6 - 2009 overtager Per Krogager fra Give, slægtsgården i Harkes.

Der er igen kommet børn på gården, Per er samboende med Dorthe Christensen, der er nu 3 børn på gården. Kira, Katja og Nicolai Benjamin.
Jeg besøgte gården 9/5 2010, havde "rundvisning" på egnen, Agersnap familien fra Kokkedal ville gerne se hvor de stammede fra, så Harkes og Grønfeldt -- ja og selvfølgelig Agersnap blev besøgt.

Per Krogager var en ivrig og gæstfri guide på slægtsgården, vi fik indblik i hans store interesse, den bevaringsværdige kvægrace Gammel Jysk sort/gråbroget. En Jydsk Hest var også på gården, men desværre ikke "hjemme". En del geder havde også til huse på gården.
Per viste os stolt maskinparken, her var maskinparken intakt, også et par museumsgenstande som der blev værnet om.

At den forrige ejer Lars Harkes Johannessen havde værnet om naturen så vi tydelig bevis for, her var søer og små skovarealer på matriklen.


Efternavnet Harkes

Der er en del personer der hedder Harkes til efternavn, det kan være efterkommere fra nabogården Herningvej 14 (Harkes Christensen). Gården hedder Harkesgaard, vores slægtsgård er på Herningvej 24.

Lars Harkes Johannessen skriver her:
Familien Harkes kan føre deres slægt tilbage til gården, som kaldes Harkesgaard. Slægten har boet på gården indtil 1877, hvorefter familien flytter til Pedersborg (Mat. nr 1b - Vestkjærvej 3). Mens de boede i Pedersborg, fik de kaldenavnet "Harkes", som har fulgt dem siden. I 1941 købte sønnesønnen Niels Harkes Christensen gården Granly Mat. nr 1 o Grimlundvej 15, som senere blev overtaget af familien Harkes´ forældre.

 

Ølgod sogns gård - og slægtshistorie, her kan der findes mere om slægten Harkes Christensen. Der er mange navne og datoer, som jeg ikke kan holde styr på, så i stedet for at komme med forkerte oplysninger vil jeg hellere lade dig selv om at udrede slægtsforholdet

 

Mat. nr  2a  Harkesgaard -  Herningvej 14                      side 339

Mat. nr. 1b  Pedersborg -  Vestkjærvej 3                        side 109

Mat. nr. 1o “Granly -  Grimlundvej 15                             side 393

 

Jeg har sat et lille spørgsmålstegn ved om det er helt korrekt at kalde den omtalte gård for Harkesgaard, eftersom den har Mat. nr. 2a medens vores fælles slægtsgård har Mat. nr. 1a og skulle altså være hovedparsellen, hvorfra den anden er udskilt.

 

Mat. nr. 1a   Vores fælles slægtsgård Herningvej 24  side 333
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fra Tinne Gabs Dresler (født Graversen) har jeg modtaget:

Hej Erik !
 
Nu har jeg igen rodet i "mappen" med min farmor Elisabeth Graversens (Larsen) slægt.
Jeg "faldt over nedenstående, som du har videresendt mig.
Det er det med Pedersborg og Harkesgård.
Det er ret pussigt, idet min farfar Kjeld Graversen jo er født på Pedersborg. Jeg kan huske ham sige " ude på Pedersborg".
Jeg var ved at granske "Graversen slægtsbogen", og kan se at Kjeld Graversens far Søren Thomsen Graversen ( min oldefar) i 1877 byttede gård med Niels Christensen i Harkes.
Kjeld Graversen født på "Pedersborg" i Ølgod sogn d.28-06-1867     !
Ane Kirstine Graversen er født på Harkesgård d.25-08-1870.           !
Gravers Madsen Graversen født i Ølgod d.27-09-1872
Ane Kirstine Graversen født i Ølgod d.31-12-1874
Johannes Buckholdt Graversen født i Ølgod d. 13-05-1876
Kr. Frederik Graversen født i Harkes d. 18-10-1877                          !
Johanne Marie Graversen født i Ølgod d. 14-07-1880
Peder Jessen Graversen født i Ølgod d. 3-11-1882
Hans Peter Graversen født i Ølgod d. 11-09-1884
Karoline Graversen født i Ølgod d. 19-03-1886
 
Der er et eller andet , som ikke rigtig rimer, med mindre de er flyttet til Harkes flere gange ? Min oledfar Søren Graversen var handelsmand foruden at være landmand, så han har måske solgt sin bolig af og til.
Ja dengang var der nogen unger at holde styr på.
Nå men det er jo "et sidespring" og ikke i farmors slægt. Jeg synes bare det var sjovt.

Vi nærmere "eftersyn" viser det sig at alle børn er født i Harkes, Ølgod sogn.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fra Lars Johannessen har jeg modtaget:
 
Hej Erik.
Tak for din mail.   Det er meget lidt jeg ved om Graversen slægten på Harkesgård. Jeg har  kun et par årstal. Jeg kan oplyse, at jeg har min viden fra Ølgod sogns gård-og slægtshistorie af Tage Olesen.
Jeg kan kun bekræfte at Søren Graversen købte Harkesgård i 1877.
Søren Graversen var gift med Kirsten Marie datter af Kjeld Nielsen. De havde mange børn:
 
1  Kjeld Graversen, gift med Elisabeth , datter af Povl Larsen Harkes
2  Kristina Graversen, gift med Erik Eriksen Priskjær.
3  Kirstine Graversen, gift med Jens Peder Christensen (Grimlund) Agersnap
4  Bucholdt Graversen, gift med Karen, datter af Christen Muff, Stejlund.
5  Karoline Graversen gift med Jens Laugaard Julius Muff, Hjedding
6  Kristian Graversen, gift med Anna Knudsen, de havde gården 3 b Vestkær
7  Johanne Graversen ,gift med Mathias Ditlevsen, Hejbøl.
 
I 1903 lader Søren Graversen bygge et hus- Egknudvej nr.1, hvortil han flytter, samtidig sælger han Harkesgård  til manufakturhandler og skrædder Hans Mogensen  Ølgod.
Det ser ud til at Søren Graversen har boet uafbrudt på Harkesgård fra 1877 til 1903.
Det var hvad jeg fik ud af Tage Olesens bog.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Fra Ove Boubjerg Hansen har jeg modtaget:

  Harkes gård Ølgod

Dr. Nikolaj de Broberg, Hans enke Kirstine Hansdatter bor 1717 i Hobro

Tøger Reenberg er hendes svoger Forpagter af Lerkenfeldt Albert Sørensen er hendes fætter

Kirstine Hansdatter sælger ca. 1685 Harkes gård i Ølgod sogn Til Marcus Jensen født omk. 1645 død omk. 1737 i Øster List, Ølgod

Af matriklen fra 1688 fremgår det, at gården havde et hartkorn på ikke mindre end 7 tdr. 2 skpr. 1 alb.

Og var på handels tids punktet bortfæstet til en Peder Christensen.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Lars Olsens fødehjem i Strellev

3 X tipoldefar hed Lars Hansen (1723 - 1802). Født i Transbøl, Horne (ved Varde). Flytter til Bjalderup og senere til Strellev, her ovetager han "Lindegaard" i 1769.

Tiptipoldefar Ole (Oluf) Larsen (1757 - 1812).
Født i Transbøl ved Horne.
Overtog i 1787 "Lindegaard" i Strellev efter faderen. Nuværende adresse  Adsbølvej 50 i Strellev.

Tipoldefar Lars Olesen (1789 - 1859).
Født på "Lindegaard" i Adsbøl ved Strellev.

  Lindegaard


Adsbølvej 50 Strellev, Ølgod, i dag Varde Kommune.

Stuehuset nedbrændte 1887 og samme år blev det nuværende stuehus bygget, stald/ladebygninger er fra omkring 1908.


Jens Plauborg Hermansen,  født 4/10 1915 i Horne.
Død 25/11 2008, Søndervang 10A, Ølgod. Døde ugift.
Jensvar bestyrer af gården "Lindegaard" og overtog (købte) den vistnok i 1966.
Gården ejedes 1943-66 af plejedatteren Marie Nielsen, født den 27/7 1897 og døde på Strellev alderdomshjem 3/2 1988. Døde ugift.
Alderdomshjemmet er nu nedrevet.

Følgende ejere af
Lindegaard, matrikel Adsbøl nr.7
 
?           Birgitte Cathrine Knudsen
1758    Niels Hansen
1768    Rosenvinge
1769    Lars Hansen
1787    Ole Larsen
1826    Christen Olesen
1856    Ole Christensen
1900    Peder Kristian Nielsen
1943    Marie Nielsen
1966    Jens Plauborg Hermansen
1992    Egon Lykke Sørensen

Kilde: Hans Agersnap Larsen.

Egon Lykke Sørensen, *27.08.1933 Mosbøl, Strellev sogn,gift 03.12.1961 Ølgod Kirke med Benta Eg Bennetsen, *10.09.1938 Galtho,Tistrup sogn.

 

Egon er søn af gårdmand Jens Sørensen, *08.01.1899 Hyllerslev, Janderup sogn, død 04.02.1956 Vestkær, Ølgod sogn, gift 31.05.1927 Janderup Kirke med Anna Andrea Madsen, *13.03.1906 Janderup Mark, Janderup sogn, død 21.08.2000 Ølgod. 

  

Benta er datter af gårdmand Aksel Bennetsen, *02.04.1907 Alslev sogn, Varde død 23.05.1998, gift 25.04.1937 i Ølgod Kirke med Nanna Kirstine Eg, *27.03.1916, Mejlvanggård, Ølgod (Lynevej 6) død 03.01.2000. 

 

- og med Nanna Eg er vi tilbage i Store Hejbøl !

 

Jeg har kendt Nanna og Aksel og været til familiefester sammen med dem. Også Nannas far (Mads) husker jeg fra en fest i Store Hejbøl.

 

Beretter Hans Agersnap Larsen (september 2011). 

 

 Min tipoldefar Lars Olesens nevø har gården i Adsbøl 1887.

3. Ole Christensen
blev født den 20 Maj 1827 på Lindegaard, Strelev, blev døbt den 21 Maj 1827 i Strellev Kirke, døde den 14 Dec. 1897 i Adsbøl, Strellev i en alder af 70 år, og blev begravet den 20 Dec. 1897 i Strellev Kirkegaard.
Generelle notater: Fadder:
Niels Madsens hustru fra Lyhne By
Pigen Mette Hansdatter fra Adsbøl
Gaardmand Niels Madsen fra Lyhne By
Gaardmand Lars Olesen fra Harkes
Ungkarl Adam Christensen fra RærupErik 26.02.2013 15:37

Skriv privat til mig på ehk@esenet.dk

Solveig Ulla Sørensen 26.02.2013 14:26

Når jeg googler min Kusine Jonna Alice Petersen født 5. Maj 1946 i Engum Sogn står der, hun blev gift med Jørgen i Harkenslægten 7.Januar 1967 i Engum ? Fortæl

| Svar

Nyeste kommentarer

05.10 | 14:05

Vi var fem brødre Helge, Ove, Tommy, Karl Erik og Mogens Memhave Nygaard

24.09 | 17:19

Jeg deler forfædre med Helmuths første kone Johanne 😊

24.09 | 15:20

Hej Jan.
Tak for roserne.
Vel naturligt jeg er efterkommere af mine bedsteforældre.
Min farmor var halvsøster til Martin Kramer.
Hvordan er du familierelateret.

24.09 | 15:01

Tak for en fin side, som jeg har fået lidt viden ud af, jeg håber at jeg har forstået det korrekt, at du er efterkommer af din Farfar Helmuth og hans anden kone